Cultuur is in feite een overkoepelende uitdrukking die de gebruiken, overtuigingen, praktijken, wetten, kunst, vaardigheden, capaciteiten en zelfs de kennis, waarden, attitudes en kunst van de mensen in die culturen omvat. Het wordt beschouwd als een primaire kracht in het vormgeven van landen en hun persoonlijkheden. Het concept cultuur moet niet worden verward met de taal, waarden of gedachten. Het is eerder een paraplu die alle elementen van de samenleving in kwestie omvat, inclusief de individuen die erin leven.

Er zijn verschillende definities van cultuur, die allemaal bedoeld zijn om licht te werpen op de realiteit van haar definitie, waarden en effecten op de individuen die erin wonen. In het algemeen wordt cultuur echter beschouwd als de gedeelde praktijken en overtuigingen die de verbindende factoren zijn van een bepaalde culturele groep of individu. Deze culturele groepen of individuen kunnen sociale groepen zijn zoals etnische groepen, taalgroepen, politieke partijen of andere maatschappelijke verenigingen, of ze kunnen een groep mensen zijn met een gemeenschappelijk erfgoed of geloofssysteem. Een belangrijk onderdeel van cultuur is het waardesysteem of de overtuigingen die elke groep of elk individu over zichzelf heeft. Waarden, overtuigingen en praktijken worden gedeeld door leden van verschillende culturele groepen op een manier die hen in staat stelt te leven als een complete culturele groep van individuen.

Ieder van ons heeft zijn eigen unieke culturele identiteit. Deze culturele identiteit is wat ons identificeert en wat ons onderscheidt van anderen. Het is ook wat ons de mogelijkheid geeft om een ​​gemeenschap te vormen met andere leden van onze eigen sociale klasse, taal of geloofssysteem. Binnen een bepaalde culturele identiteit zijn er een aantal gedeelde overtuigingen en praktijken, zoals geïdentificeerd door sociale wetenschappers in de loop van verschillende generaties. Deze gedeelde overtuigingen en praktijken kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcomponenten, die elk worden geassocieerd met een specifieke sociale klasse. Deze componenten zijn hiërarchie, macht en autoriteit.

De relatie tussen deze drie componenten is vaak erg sterk en sommigen zouden zeggen dat het bestaan ​​van cultuur een direct gevolg is van het bestaan ​​van macht en gezag. Veel sociale wetenschappers hebben aangetoond dat verschillen in cultuur voortkomen uit verschillen in de manier waarop macht en gezag worden uitgeoefend. In een land waar de macht van lokale oudsten bijvoorbeeld via rituelen wordt toegepast, zal deze macht via het gezag van deze oudsten over de gemeenschap worden verspreid. Macht is in dit geval ook een interpersoonlijke toepassing die wordt overgedragen door de beoefening van rituelen.

Hiërarchie is het tweede belangrijke onderdeel van cultuur. Net als bij macht en gezag is ook de relatie tussen cultuur en traditie sterk. Verschillen in cultuur en tradities zijn in veel gevallen het gevolg van verschillen in de manier waarop deze organisaties zijn gestructureerd. In een traditionele cultuur wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de oudsten een aanzienlijke macht en autoriteit hebben, terwijl dit in een moderne gemeenschap niet het geval is. In dit geval zijn de verschillen in sociaal gedrag, overtuigingen en praktijken die bestaan ​​het resultaat van de verschillen in de manier waarop deze organisaties zijn gestructureerd.

Het laatste onderdeel van cultuur is etniciteit. Alle aspecten van een cultureel systeem zijn geworteld in de etniciteit van de persoon die het draagt. Dit is te zien in alle aspecten van menselijk gedrag en in alle aspecten van sociaal gedrag, inclusief rituelen, ideeën over eigendom en geweld, en sociaal gedrag in de private en publieke arena’s. Er wordt aangenomen dat het bestaan ​​van een dergelijke etniciteit een cruciaal onderdeel van een cultuur is, omdat het zorgt voor de handhaving van een niveau van orde en cohesie erin, en het zorgt voor de continuïteit van die cultuur over de generaties heen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.