Category:

Wat is cultuur?

Cultuur is een brede overkoepelende uitdrukking die niet alleen de politieke, juridische, artistieke, taalkundige, sociale, economische en religieuze praktijken omvat, maar ook de gedeelde wijsheid, tradities, overtuigingen, kunst, waarden en vaardigheden van de mensen in die culturen. Omdat de geschiedenis van de mensheid extreem complex en multicultureel is geweest, is het onmogelijk om één cultuur te bestempelen als de wortel van alle verschillen tussen mensen. Verschillen in culturen hebben echter de neiging om overeenkomsten te produceren in sommige arena’s – zoals religie en kunst – en zorgen ervoor dat veel mensen ruzie maken over de definitie van cultuur.

Cultuur wordt door wetenschappers meestal gedefinieerd als een reeks normen die worden gedeeld door de mensen die zich identificeren als leden van een culturele groep. Leden van een culturele groep delen een aantal fundamentele overtuigingen en meningen, maar kunnen zich laten leiden door andere culturele elementen die hun overtuigingen en acties beïnvloeden. Sommige culturen beschouwen gender bijvoorbeeld als een fundamentele morele categorie, en andere niet, maar beide groepen delen bepaalde overtuigingen over de aard van de mens en over de plaats van vrouwen in de samenleving. De twee categorieën ‘mannen en vrouwen’ zijn de belangrijkste labels bij het definiëren van een cultuur, maar de verschillende culturele elementen kunnen ook politiek, intellectueel of moreel zijn.

Elke cultuur heeft de neiging om verschillende normen te waarderen en te respecteren. In de meeste samenlevingen functioneert de regering van een land volgens de wet die het van de vorige generaties heeft geërfd, en burgers hebben de neiging om de gebruikelijke normen te respecteren. Daarentegen hebben moderne westerse samenlevingen, met hun vrijheid van meningsuiting en andere wettelijke beperkingen, de neiging om individuele rechten boven culturele normen te stellen. Culturen en samenlevingen hebben verschillende perspectieven op zaken als armoede, geweld, sociale klasse, seksuele geaardheid, gezinsstructuur en gender.

De grenzen tussen culturen kunnen soms vaag zijn, zelfs tussen naties of regio’s binnen een land. Sommige sociale wetenschappers theoretiseren dat er niet zoiets als een cultuur bestaat omdat een enkele cultuur een onderverdeling of afgeleide van een andere kan zijn. In feite komen al onze ideeën over cultuur voort uit ons gedeelde erfgoed, dat we hebben geleerd en doorgegeven van onze ouders en grootouders.

Als we echter een cultuur willen meten, is een criterium waarover onderzoekers het eens zijn belangrijk, de omvang van de normen of overtuigingen. Mensen die in verschillende culturen leven, gaan bepaalde overtuigingen accepteren, aanhangen of afwijzen. Bovendien ontwikkelen en wijzigen mensen in verschillende culturen hun eigen set van normen, net zoals individuen dat doen. Dit betekent dat we een steekproef van autochtone Duitsers niet kunnen vragen om de mate van opvallendheid van de overtuigingen van een vegetariër voor een vleeseter te beoordelen, aangezien die overtuigingen zouden hebben gevarieerd afhankelijk van de achtergrond van het individu. Evenzo kan een Zuid-Afrikaans stammeisje netheid veel hoger waarderen dan een Noord-Amerikaans stadsgezin vanwege de rijkdom van laatstgenoemde, maar die waarde kan vervagen als haar opvoeding in de loop van de tijd verandert.

Een andere belangrijke dimensie van cultuur is haar geschiedenis, die niet alleen de evolutie van culturele normen door de tijd inhoudt, maar ook de handhaving van die normen in een samenleving. Mensen in verschillende culturele gemeenschappen hebben hun eigen tradities, waarvan sommige bekend staan ​​als de essentiële elementen van een cultuur. Deze elementen zijn over het algemeen niet onderhevig aan verandering, hoewel sociale krachten zoals veranderingen in economie, technologie en sociale attitudes ze kunnen beïnvloeden. Volgens het onderzoek van ethologen en antropologen blijven verschillende culturele kerncomponenten in de loop van de tijd gefixeerd, hoewel andere periodiek worden overgedragen om een ​​meer divers resultaat te produceren. Voorbeelden van culturele kernelementen zijn rolpatronen, normen met betrekking tot seksualiteit en traditionele waarden met betrekking tot eerlijkheid en spiritualiteit.

Continue Reading
Posted On :
Category:

de betekenis en praktijk

Cultuur is in feite een overkoepelende uitdrukking die de gebruiken, overtuigingen, praktijken, wetten, kunst, vaardigheden, capaciteiten en zelfs de kennis, waarden, attitudes en kunst van de mensen in die culturen omvat. Het wordt beschouwd als een primaire kracht in het vormgeven van landen en hun persoonlijkheden. Het concept cultuur moet niet worden verward met de taal, waarden of gedachten. Het is eerder een paraplu die alle elementen van de samenleving in kwestie omvat, inclusief de individuen die erin leven.

Er zijn verschillende definities van cultuur, die allemaal bedoeld zijn om licht te werpen op de realiteit van haar definitie, waarden en effecten op de individuen die erin wonen. In het algemeen wordt cultuur echter beschouwd als de gedeelde praktijken en overtuigingen die de verbindende factoren zijn van een bepaalde culturele groep of individu. Deze culturele groepen of individuen kunnen sociale groepen zijn zoals etnische groepen, taalgroepen, politieke partijen of andere maatschappelijke verenigingen, of ze kunnen een groep mensen zijn met een gemeenschappelijk erfgoed of geloofssysteem. Een belangrijk onderdeel van cultuur is het waardesysteem of de overtuigingen die elke groep of elk individu over zichzelf heeft. Waarden, overtuigingen en praktijken worden gedeeld door leden van verschillende culturele groepen op een manier die hen in staat stelt te leven als een complete culturele groep van individuen.

Ieder van ons heeft zijn eigen unieke culturele identiteit. Deze culturele identiteit is wat ons identificeert en wat ons onderscheidt van anderen. Het is ook wat ons de mogelijkheid geeft om een ​​gemeenschap te vormen met andere leden van onze eigen sociale klasse, taal of geloofssysteem. Binnen een bepaalde culturele identiteit zijn er een aantal gedeelde overtuigingen en praktijken, zoals geïdentificeerd door sociale wetenschappers in de loop van verschillende generaties. Deze gedeelde overtuigingen en praktijken kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcomponenten, die elk worden geassocieerd met een specifieke sociale klasse. Deze componenten zijn hiërarchie, macht en autoriteit.

De relatie tussen deze drie componenten is vaak erg sterk en sommigen zouden zeggen dat het bestaan ​​van cultuur een direct gevolg is van het bestaan ​​van macht en gezag. Veel sociale wetenschappers hebben aangetoond dat verschillen in cultuur voortkomen uit verschillen in de manier waarop macht en gezag worden uitgeoefend. In een land waar de macht van lokale oudsten bijvoorbeeld via rituelen wordt toegepast, zal deze macht via het gezag van deze oudsten over de gemeenschap worden verspreid. Macht is in dit geval ook een interpersoonlijke toepassing die wordt overgedragen door de beoefening van rituelen.

Hiërarchie is het tweede belangrijke onderdeel van cultuur. Net als bij macht en gezag is ook de relatie tussen cultuur en traditie sterk. Verschillen in cultuur en tradities zijn in veel gevallen het gevolg van verschillen in de manier waarop deze organisaties zijn gestructureerd. In een traditionele cultuur wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de oudsten een aanzienlijke macht en autoriteit hebben, terwijl dit in een moderne gemeenschap niet het geval is. In dit geval zijn de verschillen in sociaal gedrag, overtuigingen en praktijken die bestaan ​​het resultaat van de verschillen in de manier waarop deze organisaties zijn gestructureerd.

Het laatste onderdeel van cultuur is etniciteit. Alle aspecten van een cultureel systeem zijn geworteld in de etniciteit van de persoon die het draagt. Dit is te zien in alle aspecten van menselijk gedrag en in alle aspecten van sociaal gedrag, inclusief rituelen, ideeën over eigendom en geweld, en sociaal gedrag in de private en publieke arena’s. Er wordt aangenomen dat het bestaan ​​van een dergelijke etniciteit een cruciaal onderdeel van een cultuur is, omdat het zorgt voor de handhaving van een niveau van orde en cohesie erin, en het zorgt voor de continuïteit van die cultuur over de generaties heen.

Continue Reading
Posted On :
Category:

Cultuur en samenleving

Cultuur is in feite een overkoepelende uitdrukking die de traditionele normen en sociaal gedrag omvat die in alle menselijke samenlevingen worden waargenomen, en het algemene begrip, overtuigingen, kunst, wetenschappen, gebruiken, gedragingen, vaardigheden en houdingen van de mensen in die samenlevingen. De definitie is een beetje vaag, maar omvat in wezen alle aspecten van het leven die door de mensen in die samenlevingen worden waargenomen. Het omvat ook de overtuigingen en houdingen van elke groep die niet dezelfde cultuur deelt. Culturen kunnen dus worden vergeleken met een taal, die elk zijn eigen unieke reeks kenmerken en bepalende aspecten heeft. Door een bepaalde cultuur te bestuderen, kan men inzicht krijgen in de samenleving waarin deze is opgegroeid.

In het verleden werd de term cultuur vaak pejoratief gebruikt en werd het gezien als discriminerend voor andere etnische groepen of culturele groepen die als “lager” werden beschouwd dan de cultuur zelf. Met de opkomst van globalisering en immigratie is de definitie van een cultuur echter veel duidelijker geworden. Cultuur wordt nu gezien als een reeks waarden en praktijken die in de loop van de tijd zijn geëvolueerd door interactie met andere culturen, en die in de loop van de tijd is bepaald door individuele leden van een samenleving, zonder dat enige invloed van buitenaf nodig is.

Culturen zijn buitengewoon kleurrijk, waarbij de definitie afhankelijk is van met wie je praat. De cultuur van de een kan bestaan ​​uit zijn moedertaal en erfgoed, terwijl de cultuur van de ander gebaseerd is op het land waar hij geboren is. De twee hierboven genoemde culturen zouden waarschijnlijk drastisch verschillen op basis van ras. Zelfs binnen etnische groepen kan er een groot en gevarieerd verschil zijn in de cultuur van de leden.

Sommige culturen kunnen erg op elkaar lijken, waarbij vergelijkbaar gedrag wordt waargenomen in hun dagelijks leven. Er zijn voorbeelden zoals de Chinese cultuur, de Indiase cultuur, de Japanse cultuur, Saoedi-Arabië en Indonesië. Een heel ander voorbeeld is de cultuur van Zuid-Afrika. Hier zijn verschillende culturen te zien, zoals de Ghanese cultuur en de Nederlandse cultuur. De tradities van het voormalige Kaapstad, Oost-Afrika en de West-Kaap kunnen ook als twee verschillende culturen worden beschouwd. Vaker worden culturen gezien als het resultaat van de geschiedenis, waarbij een persoon in één cultuur is geboren en specifieke tradities van zijn ouders volgt.

Een belangrijk kenmerk van een cultuur is de sociale structuur. Verschillende culturen hebben verschillende genderrollen, gezinsstructuren, economische systemen en politieke systemen. De politieke systemen kunnen ook sterk verschillen tussen samenlevingen. Op deze manier kan een samenleving worden beschreven als een samenleving met een bepaalde cultuur als alle belangrijke aspecten van die cultuur in de samenleving te vinden zijn, of als een samenleving die helemaal geen cultuur heeft.

Culturele verschillen hebben een grote impact op de samenleving. Zo kunnen sommige soorten culturen geweld zien als de ideale vorm van relatie. Dit soort culturele verandering heeft geleid tot conflicten binnen verschillende samenlevingen. Een andere vorm van cultuur is ritueel, waar sprake is van vaste gedragspatronen, kunst, keuken en interactie. Rituelen hebben de neiging om per cultuur te verschillen. Binnen sommige samenlevingen zijn er nog steeds grote verschillen met betrekking tot bijvoorbeeld religieuze gebruiken.

Continue Reading
Posted On :