fbpx
HUISREGELS van HHS#CONNECTED FESTIVAL 2020  ( in english below )
In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in De Haagse Hogeschool voor het Haagse Hogeschoolfestival HHS#CONNECTED gelden.
U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel van wettelijke aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld.
De organisatie van HHS#CONNECTED behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld.
1.  Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot HHS#CONNECTED.
2.  Gedurende het festival, worden er geen alcoholische dranken onder 18 jaar geschonken. Wederverkoop of aanbieden alcohol aan studenten onder de 18 jaar is streng verboden.
3.  De organisatie van HHS#CONNECTED behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.
4.  Op diverse plaatsen in De Haagse Hogeschool hangen camera’s. Een ieder die De Haagse Hogeschool bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
5.  Handel in soft- en harddrugs en gebruik van soft- en harddrugs is tijdens HHS#CONNECTED verboden, dit geldt ook voor lachgas 🙂
6.  Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.
7.  Het is verboden in of om De Haagse Hogeschool goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
8.  De organisatie behoudt zich het recht voor bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.
9.  Alle bezoekers worden gevisiteerd bij de hoofdingang. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. De instructies van de beveiliging dienen opgevolgd te worden.
10.  Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
11.  Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.
12.  Het meenemen van eigen consumpties is verboden.
13.  Het is verboden eigendommen van De Haagse Hogeschool mee te nemen naar buiten, inclusief restanten van voedsel en dranken.
14.  De Haagse Hogeschool kent een promotiebeleid, zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden. Ook gedurende HHS#CONNECTED geldt deze regel.
15.  De Haagse Hogeschool is rookvrij, er mag gedurende HHS#CONNECTED, alleen buiten gerookt worden in de achtertuin te bereiken via de kantine. Wordt het rookbeleid niet nagestreefd, dan kan dat leiden tot directe verwijdering. De organisatie van HHS#CONNECTED, zal te allen tijde de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie.
16.  Stagediven en crowdsurfen is verboden in De Haagse Hogeschool.
17.  Klachten dienen direct na het ontstaan hiervan aan de organisatie (acku@hhs.nl) gemeld te worden.
18.  Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid terstond opgevolgd te worden.
19.  U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast, laat ze lekker slapen.
20.  Het gebruik van de garderobe is verplicht. Jassen mogen niet gedragen worden tijdens het festival. Gebruik van de locker is op eigen risico. Schade of verlies van items en /of inhoud die door uzelf in de desbetreffende locker zijn opgeborgen, wordt niet vergoed door de organisatie.
21.  Tijdens HHS#CONNECTED wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd . HHS#CONNECTED aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan.
De organisatie adviseert ten alle tijden gehoorbescherming te dragen.
22.  Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan drank en/of etenswaren mee het toilet in te nemen.
23.  Dieren worden niet toegelaten.
24.  Na binnenkomst is in- en uitloop niet toegestaan.
25.  Spuitbussen (deo / haarlak / etc) zijn niet toegestaan.
26.  Parfumflessen mogen niet naar binnen vanwege het glas en het brandgevaar.

HOUSE RULES of HHS#CONNECTED FESTIVAL 2020

The house rules of the The Hague University of Applied Sciences during Connected Festival can be found below. You are obliged to act accordingly & respect the rules.
Violation of the one or more of the house rules will lead to immediate removal of the offender from the premises. In severe cases the police will be contacted.
The organization of the HHS#CONNECTED Festival will always hold the right of refusal or removal of visitors., without a refund.
1. Visitors younger than 16 do not have permission to enter HHS#CONNECTED.
2. During the festival, alcoholic drinks will not be served to underage visitors. Reselling drinks or giving away drinks to students younger than 18 is prohibited.
3. The organization from HHS#CONNECTED keeps the right to let visitors legitimate themselves.
4. Cameras are located on different places of The Hague University of Applied Sciences. Everyone that visits The Hague University of Applied Sciences agrees on being filmed. In case of calamities, those records can be given to a third party as supporting material.
5. Dealing with soft and hard drugs and the use of soft and hard drugs is strictly forbidden during HHS#CONNECTED, laughing gas prohibited.
6. The use or possession of objects that can be used as weapons or can be seen as dangerous are strictly forbidden.
7. It is prohibited to be in possession of stolen goods and/or trade goods in or around The Hague University.
8. The organization keeps the right to deny entry when people are suspected of assembly.
9. All visitors will be checked at the entrance. This control is mandatory and set so everyone can be in a secure environment. Instructions of the security need to be followed.
10. Racist, sexist, insulting and/or discriminating remarks, sexual harassment, vandalism and violence will absolutely nog be tolerated.
11. Being drunk in public and/or being under the influence of other drugs is not tolerated.
12. Bringing your own consumptions is prohibited.
13. It is strictly forbidden to take anything that belongs to The Hague University of Applied Sciences, even food or drink rests.
14. The Hague University of Applied Sciences has a promotion rule in which promotion activities can only take place if the school gives permission. This rule also applies during HHS#CONNECTED.
15. The Hague University of Applied Sciences is a non-smoking area, during HHS#CONNECTED festival it is only allowed to smoke in the smoking area, which is outside on the back of the school. If someone does not respect this rule, he/she can get kicked out. In case there are fines attached to this infringement, the offender will be held responsible and will have to pay.
16. Stagediving and crowd surfing is forbidden in The Hague University of Applied Sciences.
17. Complaints have to be notified directly to the organization (acku@hhs.nl).
18. Instructions from the staff will have to be followed in order to keep yourself secure.
19. Put your vehicle/bike in the corresponding parking spots in order to not disturb any third parties. In case you should not do so, there is a risk of getting your vehicle removed. Please do not disturb our neighbours during the entry of leaving the festival.
20. Using the lockers is compulsory, you are not allowed to wear jackets at the party. Use of the locker is at your own risk. Damages or loses from items that are stored in the lockers, will not be reimbursed by the organization.
21. During HHS#CONNECTED, the sound will be over 85 decibels. The organization from Connected does not have any liability on any consequences that could happen. The organization advises to wear ear protections during the festival.
22. Toilet rooms are only to be used for individual sanitary use. Using for toilets for any other use is not allowed Additionally, it is prohibited to take drinks and/or food to the toilet.
23. Entry is denied to animals.
24. After leaving the premises it is not allowed to re-enter.
25. Deodorant Spray / Hair spray and other spray’s are not allowed at the party.
26. Parfum bottles are not allowed because of the glass and the risk of fire.